REKLAMACJE I ZWROTY TOWARÓW

 • Klient ma możliwość zapoznania się z dostarczonym towarem przy jego dostawie przed odbiorem. W przypadku braku takiej możliwości leżącej po stronie Klienta lub wynikającej z innej sytuacji nie uregulowanej przepisami Zamawiający składa dobrowolne oświadczenie o wyrażeniu zgody na pozostawienie zamówienia na jego odpowiedzialność.
 • Zasady rozpatrywania reklamacji Klienta określają obowiązujące przepisy prawa w tym w szczególności kodeksu cywilnego (art. 556 i następne).
 • Reklamacje można składać:
 • Pracownik Polski Koszyk sp. z o.o. nie przyjmuje opakowań szklanych na wymianę.
 • W przypadku chęci zgłoszenia reklamacji dotyczącego zamówienia Klient jest zobowiązany do wysłania e-maila na adres sklep@saonline.pl.  ARPASS skontaktuje się z Klientem przedstawiając decyzję pozytywną bądź negatywną w sprawie reklamacji. W przypadku uznania reklamacji Klient zostanie poproszony o podanie numeru konta bankowego, na który ARPASS  ma dokonać zwrotu kwoty wynikającej ze zgłoszonej reklamacji.

XI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 • Klient może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny składając sprzedawcy tj. ARPASS jednoznaczne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dostarczenia zamówienia Klientowi. Klient może skorzystać przy tej czynności z oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży dostępnego na stronie internetowej www.samonline.pl/regulamin/oswiadczenie.pdf.
 • Oświadczenie może zostać również przesłane do sprzedawcy tj. ARPASS pocztą bądź drogą elektroniczną (e-mail).
 • Prawo do odstąpienie od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów, których przedmiotem świadczenia są wymienione w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 Prawa konsumenta, a w szczególności:
  • rzeczy ulegające szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności spożycia;
  • rzeczy dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, które po otwarciu opakowania można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • dzienników, periodyki lub czasopisma;
 • W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uznaje się za niezawartą a klient zobowiązany jest w terminie 14 dni od dnia poinformowania sprzedawcy – ARPASS do zwrotu otrzymanego Towaru
 • W przypadku odstąpienia od umowy sprzedawca – ARPASS  w terminie 14 dni dokona zwrotu pieniędzy Klientowi w taki sam sposób w jaki została dokonana zapłata za dostarczony towar , chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem; W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany bezpośrednio na kartę Kupującego.
 • Klient jest zobowiązany do zwrotu na swój koszt zakupionego towaru, z uwzględnieniem postanowień ust. 3, na adres ARPASS Aleja Jana Pawła II 19 lok. 1
 • Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
 • ARPASS może odstąpić od realizacji złożonego przez Klienta zamówienia w przypadku:
  • nieprzestrzegania zapisów niniejszego regulaminu lub/oraz innych regulaminów przygotowanych i udostępnionych Klientom na stronie www.samonline.pl;
  • wystąpienia wątpliwości odnośnie tożsamości Klienta;

Śledź nas na Facebooku